Türkiye Matematik Kulübü Tüzüğü

1. BÖLÜM – GENEL BİLGİLER
 1. Kısa ismi “TMK” dir.
 2. İnternet sitesi https://matematikturkiye.com ‘dur.
 3. Tüzüğün en güncel hali https://matematikturkiye.com/tuzuk adresinde bulunabilir. 
 4. Logosu https://matematikturkiye.com/logo/ adresinde belirtildiği gibidir.
2. BÖLÜM – AMAÇ VE ETKİNLİKLER 
 1. Kulübün Misyonu (Hedef ve Amaçları)
  1. Matematiğe ilgi duyan öğrencilerin akademik gelişimine katkıda bulunmak, 
  2. Matematiğe ilgi duyan öğrencilerin çevre edinmesine ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak, 
  3. Toplumda matematikle ilgili farkındalık oluşturmak, 
  4. Topluma matematiği doğru şekilde tanıtmak, 
  5. Üniversitelerdeki öğrenci matematik kulüplerinin bir arada çalışmasını sağlamak, 
  6. Matematik öğrencileriyle matematikçi ihtiyacı duyan sektörlerin iletişimini güçlendirmek.
 2. Kulübün Vizyonu (İlke ve Yöntemleri)
  1. Matematikle ilgili akademik ve popüler etkinlikler düzenlemek,
  2. Matematiğe ilgi duyan insanlara yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek,
  3. Öğrencileri yapılacak etkinliklerde aktif rol almaya teşvik etmek, 
  4. Matematikle ilgili girişimlere destek olmak. 
 3. Kulübün Geleneksel Etkinlikleri
  1. Akademik Etkinlikler
   1. Cebir Çalıştayı 
   2. Analiz Çalıştayı
   3. Topoloji Çalıştayı 
   4. Geometri Çalıştayı
   5. Matematik Eğitimi Çalıştayı 
   6. Bahar Matematik Buluşması (İstanbul)
   7. Bahar Matematik Buluşması (Ankara)
  2. Popüler Etkinlikler
   1. Lise Matematik Çalıştayı 
   2. Matematik Günü İstanbul 
   3. Çevrim İçi Matematik Festivali 
   4. İstanbul Matematik Festivali
   5. Ankara Matematik Festivali 
   6. Az Kelime Çok İşlem
   7. Okul Ziyaretleri
  3. Sosyal Etkinlikler
   1. Matematik Toplulukları Tanışma Kahvaltısı (Eylül – Ankara)
   2. Matematik Toplulukları Tanışma Kahvaltısı (Eylül – İstanbul)
   3. Matematik Toplulukları Tanışma Kahvaltısı (Şubat – Ankara)
   4. Matematik Toplulukları Tanışma Kahvaltısı (Şubat – İstanbul)
   5. Matematik Toplulukları Kampı
   6. 5 Temmuz TMK Günü (Çevrim İçi)
   7. 5 Temmuz TMK Günü (Ankara)
   8. 5 Temmuz TMK Günü (İstanbul)
3. BÖLÜM – KURULLAR 
 1. Denetim Kurulu
  • Eşit söz hakkına sahip 5 üyeden oluşur. Denetim Kurulu Başkanı, kurula seçilen 5 üye arasında yapılan bir oylamayla seçilir. Denetim Kurulu Başkanı kurulu temsil eder. Denetim Kurulunun tüm kararları 5 üyenin oy çokluğuyla alınır. Aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir;
   1. Tüm kulüp raporlarını inceleyip gerek görürse tavsiyelerini bir rapor halinde veya toplantıyla Yönetim Kuruluna veya tüm üyelere iletir,
   2. Herhangi bir üyenin kulüpten çıkarılmasını değerlendirir, 
   3. Herhangi bir görevi olan üyenin görevinden alınmasını değerlendirir,
   4. Kulübün tüzüğe uygun hareket edip etmediğini denetler,
   5. Tüzükte yer almayan veya açıkça belirtilmeyen durumlar için karar sahibidir.
 2. Yönetim Kurulu
  • Bir başkan, 1-3 arası başkan yardımcısı ve 6 üyeden oluşur. Kulübün amaçlarını gerçekleştirmek için yürütülen tüm çalışmaları koordine eder. Aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir;
   1. Kulübün tüzüğe uygun hareket etmesini sağlamak,
   2. Kulübü şeffaf çalışmaya teşvik etmek ve kulüp belgelerini tüm üyelerin ulaşabileceği şekilde paylaşmak,
   3. Kulübe yeni Aktif Üyeler kazandırmak ve Aktif Üyelerin etkinliğini artırmak, 
   4. Kulüp kurullarının etkinliğini artırmak, 
   5. Kulübün sorunlarını tespit edip bunları toplantı gündemine taşıması için Kulüp Başkanına bildirmek,
   6. Toplantılarda gündeme getirilen konuların takibini yapmak,
   7. Kulübün geleneksel etkinliklerinin sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesini sağlamak. Dönem başında, geleneksel kulüp etkinliklerinin yapılacağı yerleri ve tarihlerinin bulunduğu kulüp takvimini hazırlamak, 
   8. Yapılacak etkinlikler için koordinatör seçmek, 
   9. Yürütülecek çalışmalar için kurullar ve ekipler oluşturmak ve bunlara başkanlar ve sorumlular seçmek, 
   10. Kulüp raporlarını arşivlemek ve tüm raporları dönem sonunda yeni Yönetim Kuruluna iletmek. 
   11. Denetim Kurulu hariç tüm kurullar Yönetim Kuruluna bağlıdır ve Yönetim Kurulu tüm bu kurulların görev, yetki ve sorumluluklarına da sahiptir. Kurulların aldığı kararların çelişmesi durumunda Yönetim Kurulunun kararı uygulanır. 
 3. Danışma Kurulları
  • Kulüpte kulübün amaçlarına uygun etkinlikler öneren ve etkinlikleri değerlendiren danışma kurulları bulunur. Akademik Matematik Kurulu ve Popüler Matematik Kurulu daimi olarak yer alır ve Yönetim Kurulu bu kurullar için birer başkan seçer. Kurul başkanları isterse bir başkan yardımcısı belirleyebilir.
   1. Akademik Matematik Kurulu; matematikle ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerin akademik gelişimine katkıda bulunmak için yapılan etkinlikleri değerlendirir ve bu amaçta yapılan etkinliklerin artması için teşvik edici çalışmalar yapar. 
   2. Popüler Matematik Kurulu; toplumda matematikle ilgili farkındalık oluşturmak ve matematiği doğru şekilde tanıtmak için yapılan etkinlikleri değerlendirir ve bu amaçta yapılan etkinliklerin artması için teşvik edici çalışmalar yapar.
 4. Etkinlik Organizasyonu Kurulları
  • Kulüpte kulübün etkinliklerini koordine eden organizasyon kurulları bulunur. Bu kurullar öncelikle kulübün geleneksel etkinliklerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Çevrim İçi Etkinlikler Kurulu, Sosyal Etkinlikler Kurulu, İstanbul Etkinlikleri Kurulu, Ankara Etkinlikleri Kurulu daimi olarak bulunur ve Yönetim Kurulu bu kurullar için birer başkan seçer. Kurul başkanları isterse bir başkan yardımcısı belirleyebilir.
   1. Çevrim İçi Etkinlikleri Kurulu; kulübün çevrim içi yapılan etkinliklerinin düzenlenmesinden sorumludur. Bu etkinlikler için koordinatörler seçer ve bu koordinatörlere yardımcı olur. Etkinlik organizasyonlarının daha sağlıklı yürütülmesi ve etkinliklerin daha etkili olması için çalışmalar yürütür. Çevrim içi yapılan matematikle ilgili diğer etkinliklere de destek olur.
   2. Sosyal Etkinlikler Kurulu; matematikle ilgilenen herkesin çevre edinmesi ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenler ve bu amaçla yapılan etkinliklerin artması için teşvik edici çalışmalar yapar. 
   3. İstanbul Etkinlikleri Kurulu; kulübün İstanbul’da yapılan etkinliklerinin düzenlenmesinden sorumludur. Bu etkinlikler için koordinatörler seçer ve bu koordinatörlere yardımcı olur. Etkinlik organizasyonlarının daha sağlıklı yürütülmesi ve etkinliklerin daha etkili olması için çalışmalar yürütür. İstanbul’da yapılan matematikle ilgili diğer etkinliklere de destek olur.
   4. Ankara Etkinlikleri Kurulu; kulübün Ankara’da yapılan etkinliklerinin düzenlenmesinden sorumludur. Bu etkinlikler için koordinatörler seçer ve bu koordinatörlere yardımcı olur. Etkinlik organizasyonlarının daha sağlıklı yürütülmesi ve etkinliklerin daha etkili olması için çalışmalar yürütür. Ankara’da yapılan matematikle ilgili diğer etkinliklere de destek olur.
 5. İdari Kurullar
  • Kulüpte kulübün idari ve kurumsal işlerinin yönetilmesi için idari kurullar bulunur. Kulüpte daimi olarak Tanıtım Kurulu, Genel Sekreterlik ve Mali İşler Kurulu bulunur ve Yönetim Kurulu hepsi için birer başkan seçer. Kurul başkanları isterse üç başkan yardımcısı belirleyebilir.
   1. Genel Sekreterlik; tutulması gereken tüm raporların takibini yapar ve arşivler, kulübün etkinlik ve toplantı takvimini planlar. Kulüp adına kurumsal iletişimi sağlar. Aşağıdaki işleri koordine eder;
    1. Kurumsal iletişim: Kulüp ve kulübün etkinlikleriyle ilgili gerekli iletişimleri yönetir. Kulüp adına yazışmalar yapar ve toplantılara katılır. Gerektiğinde etkinlikler için katılımcılarla, konuşmacılarla ve etkinlik ortaklarıyla iletişimi koordine eder.
    2. Toplantılar: Toplantıların yöneticileriyle beraber toplantı tarihlerini ve gündemlerini belirler. Toplantı notlarını tutar, duyurur ve arşivler. Çevrim içi platformlarda yapılan toplantıları kaydeder ve kayıtlarını yayımlar.
    3. Takvim: Kulübün toplantılarının ve etkinliklerinin senelik planlamasını takip eder. Kulübün tüm toplantılarının ve etkinliklerinin tarihlerini kulüple paylaşır. 
    4. Üye bilgileri: Kulüp Üyeleriyle ilgili gerekli bilgileri saklar. Kulüp toplantılarına katılanların yoklamasını alır. 
    5. Etkinlik raporları: Etkinlik koordinatörleriyle birlikte, yapılan etkinlikte görevleriyle beraber görev alanların ve etkinlik boyunca hangi tarihte neyin yapıldığına dair bilgilerin yer aldığı raporlar yazar. 
    6. Demirbaşlar: Kulübe ait tüm eşyaları takip eder. 
    7. Geri bildirimler: Kulüp ve etkinlikleriyle ilgili geri bildirimler almak için çalışmalar yürütür. 
    8. Kulüp faaliyet raporu: Kulüp faaliyet raporunu yazar. Bu rapor bir sene boyunca kulübün yapmış olduğu her şeyi içeren belgedir. 
    9. Kulüp arşivi: Kulübün arşivini yönetir. Tüm raporları uygun bir yerde tüm üyelerin erişebileceği şekilde saklar.
   2. Tanıtım Kurulu; Türkiye Matematik Kulübünün ve düzenlediği etkinliklerin geniş kitlelere yayılması ve tanınırlığının artması için çalışmalar düzenler. Kulübün tanıtımı konusunda fikirlerin alınması ve tartışılması için toplantılar düzenler ve uygun ortamlar yaratır. Kulüple ilgili izlenimleri takip ederek kulübün daha iyi tanıtılmasını ve saygınlığının artırılmasını sağlayacak çalışmalar yapar. Aşağıdaki işleri koordine eder;
    1. Kulüp tanıtımı: Kulüp tanıtımının daha etkili yapılması için çalışmalar yürütür.
    2. Sosyal medya: Kulübün tüm sosyal medya hesaplarını yönetir. 
    3. Etkinlik tanıtımları: Etkinlik tanıtımlarının daha etkili yapılması için çalışmalar yürütür, her etkinlik için bir tanıtım ekibi oluşturur.
    4. İnternet sitesi: Kulübün internet sitesini güncel tutar. 
    5. Tanıtım materyalleri: Afiş, sosyal medya paylaşımları, kitapçık, video gibi kulüp ve etkinliklerini tanıtmak için tanıtım materyalleri oluşturur. 
    6. Medya sponsorluğu: Kulüp ve etkinliklerinin tanıtımının yapılabileceği yerleri belirler, iletişime geçer. 
    7. Youtube: Youtube kanalının etkin kullanılması için çalışmalar yürütür. Kanalda düzenlenen programların takibini yapar. Gerektiğinde kulüp etkinliklerini kaydedip kanalda yayımlar. 
    8. Duyuru ağları: Kulübün duyuru ağlarına abone olanları düzenli olarak kulüpte olan bitenler hakkında bilgilendirir. 
    9. Önemli günler: Kulüp ve matematikle ilgili önemli günleri takip eder, bu günler için içerik hazırlar.
    10. Matematik etkinlikleri: Türkiye Matematik Kulübü haricinde de yapılan matematik etkinliklerini takip eder. Bunları kulüple ve duyuru ağlarında paylaşır.
   3. Mali İşler Kurulu; kulübün mali işlerini yönetir. Kulüp ve etkinlikleri için gelir elde etmeye çalışır. Kulüp ve etkinlikleri için sponsorluk görüşmeleri yapar. Aşağıdaki işleri koordine eder;
    1. Mali tablo: Kulübün gelir gider tablosunu güncel tutar. Bu tabloyu Kulüp Üyeleri ve kulübün bağışçılarıyla paylaşır. 
    2. Sponsorluk: Kulübe ve etkinliklerine sponsor olabilecek yerleri belirler, iletişime geçer. Sponsorluk görüşmelerini yürütür. 
    3. Satın alma: Kulübün ve etkinliklerinin ihtiyaçları için gerekli satın almaları koordine eder. 
    4. Abonelikler: Kulübün aboneliklerini takip eder ve ödemelerini düzenli olarak yapar.
 6. Üniversite Temsilciler Kurulu
  • Üniversite Temsilciler Kurulu her üniversiteden seçilen birer temsilciden oluşan kuruldur. Bu kuruldaki üyeler temsilcisi oldukları üniversitelerde yapılan etkinliklerin organizasyonlarına danışmanlık yaparlar. Üniversitede bir matematik topluluğu veya kulübü varsa üniversite temsilcisini isterse o kulüp veya topluluk belirleyebilir. 
 7. Diğer kurullar ve ekipler
  • Yönetim Kurulu ihtiyaç duyduğunda yeni kurullar ve ekipler oluşturabilir ve gerek duymadığında yukarıda yazanlar dışında oluşturulan kurul ve ekipleri dağıtabilir.
4. BÖLÜM – ÜYELER 
 1. Denetim Kurulu Üyeleri
  • Kulüp raporlarını inceleyen, gerek gördüğü yerde kulübe tavsiyelerde bulunan, kulübün tüzüğe uygun hareket edip etmediğini denetleyen, tüzükte açıkça belirtilmeyen veya tüzükte yer almayan durumlar için karar sahibi üyelerdir. Denetim Kurulu Üyeleri seçimle belirlenir. Aralarından bir kişiyi kurulu temsil etmesi için kurul başkanı olarak seçerler. 
 2. Yönetim Kurulu Başkanı / Kulüp Başkanı
  • Yönetim Kurulu Başkanı kulübün de başkanıdır. Kulübü ve Yönetim Kurulunu temsil eden, kurullar ve ekipler arasında iletişimi sağlayan, genel toplantıları organize eden ve gündemlerini belirleyen üyedir. Kulüp Başkanı seçimle belirlenir. 
 3. Yönetim Kurulu Üyeleri
  • Seçildiği süre boyunca kulübü temsil eden, kulüp adına kararlar alabilen üyelerdir. Seçimle belirlenirler. Yönetim Kurulunun görevlerini yerine getirirler.
 4. Kurul Başkanları
  • Görev aldıkları süre boyunca kulüp işlerini yürüten üyelerdir. Başkanı oldukları kurulları temsil eder, kurulların sorumluları arasında iletişimi sağlar, genel toplantılarda kurullarını ilgilendiren konularda gelişmeleri aktarır, tanışma toplantılarında Yeni Üyelere kurullarını tanıtır, kurul toplantılarının gündemlerini belirler ve kurul toplantılarını yönetirler. Kurul Başkanlarını Yönetim Kurulu belirler.
 5. Yeni Üyeler
  • Tanışma toplantılarına katılmış olan kişilerdir. Kulübün tüm belgelerini okuyabilir ve duyurularını takip edebilirler. 
 6. Aktif Üyeler
  • Son 3 genel toplantının en az 1 tanesine katılmış olan kişilerdir. Kulüpte görev ve sorumluluk alabilirler.
 7. Kulüp Üyeleri
  • Bugüne kadar biri genel olmak üzere en az 4 toplantıya katılmış kişilerdir. Seçimlerde seçme seçilme hakkına sahiptirler. 
 8. Etkinlik Koordinatörleri
  • Koordinatörü oldukları etkinliğin ekibine liderlik yapan üyelerdir. Etkinliğe hazırlık süreci boyunca görevli ekibin koordine edilmesinden ve çıkabilecek herhangi bir sorunun çözümünden sorumlulardır. Yönetim Kurulu tarafından seçilirler. Aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara sahiptirler;
   1. Amacı belirlemek: Etkinliğin amacını ve hitap ettiği kitleyi açıkça yazar.
   2. Yönerge oluşturmak: Etkinliğin gerçekleşebilmesi için gerekli süre tespit edilir ve buna göre etkinliğin tarihi Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde belirlenir. Tarih belirlendikten sonra bir etkinlik yönergesi çıkarılır. Yönergede etkinliğe dair yapılması gereken işler ve bu işlerin yapılacağı tarihler yer alır. 
   3. Görev paylaşımı yapmak: Etkinlikte ihtiyaç duyulan görevleri tespit eder ve sorumlularını belirler. 
   4. Etkinliğin tanıtımını planlamak: Etkinliğin hitap ettiği kitleyi belirler ve bu kitleye yönelik etkinlik tanıtımı için gerekli araştırmaları yapar, tanıtım sorumlusuna önerilerini sunar. 
   5. Etkinliğin gerçekleştirileceği ortamı belirler: Etkinliğin gerçekleştirileceği yer veya çevrim içi platform hakkında görevli ekip ile araştırmalar yapar. Bunun sonucunda en uygun yer/çevrim içi platformun ortak kararla seçilmesini sağlar. 
   6. Toplantıları ve tartışmaları yönetir: Etkinlik için gerek gördükçe toplantı düzenler. Kulübün Genel Toplantılarına katılarak etkinlikle ilgili detayları iletir. Etkinlikle ilgili tartışmaların şeffaf bir şekilde yürütülmesinden sorumludur, tartışmaların yürütüleceği platformu (discord vb.) belirleyip kulüpte duyurur. 
   7. Etkinlik raporu yazar ve değerlendirme toplantısına katkıda bulunur: Etkinliğin bitimini takip eden 3 gün içerisinde, etkinlik süresi boyunca neyin ne zaman yapıldığını ve kim veya kimler tarafından yapıldığını içeren etkinlik raporu yazılır. Etkinliğin değerlendirme toplantısına katılarak izlenimlerini aktarır.
 9. Üniversite Temsilcileri
  • Üniversite temsilcileri temsilcisi oldukları üniversitelerde yapılan etkinliklerin organizasyonlarına danışmanlık yaparlar. Üniversitelerde bir matematik topluluğu veya kulübü varsa üniversite temsilcisini o kulüp veya topluluk belirleyebilir. Eğer herhangi bir üniversitede kulüp veya topluluk yoksa veya var olan kulüp veya topluluk temsilci belirlemek istememişse Yönetim Kurulu üniversiteler için temsilciler belirleyebilir. Üniversite temsilcilerinin kulüp üyesi olmasına gerek yoktur. 
 10. Üyelikten çıkarılma ve görevden alınma
  • Bir üyenin herhangi bir sebepten kulüpten çıkarılma veya görevden alınma talebi Yönetim Kurulunun oy çoğunluğuyla oluşturulabilir. Yönetim Kurulu, bu talebi sebepleri ve talebi oluşturan Yönetim Kurulu Üyelerinin isimleriyle Denetim Kuruluna iletir. Denetim Kurulu Üyelerinin oy çokluğuyla üyenin üyeliğe/göreve devam etmesine, süreli olarak kulüpten/görevinden uzaklaştırılmasına veya bir sonraki seçim dönemine kadar kulüpten/görevinden ayrılmasına karar verilir. 
  • Kulüp başkanı hariç bir Yönetim Kurulu Üyesinin görevinden alınması, Kulüp Başkanının isteği ve Denetim Kurulu Üyelerinin tamamının onayıyla olabilir. 
  • Bir Denetim Kurulu Üyesi ancak kulüp içinde yapılacak bir oylamada oy çoğunluğuyla görevinden alınabilir. 
  • Kulüp Başkanının değişmesi için seçimlerin tekrarlanması gerekir.
5. BÖLÜM – TOPLANTILAR 
 1. Genel Toplantılar
  • Genel toplantılarda kulübün değerleri, genel organizasyonu ve hazırlık sürecindeki etkinlikleri tartışılır. Toplantı gündemini Kulüp Başkanı belirler ve öncesinde duyurur. Gündeme eklenmesi istenen şeyler Kulüp Başkanına iletilir. Her toplantının başında bir önceki toplantıdan itibaren kulüp ve etkinliklerde olan bitenler özetlenir. Bu toplantılara katılanlar Aktif Üye olarak değerlendirilir ve kulüpte görev ve sorumluluk alabilirler. Tüm üyelerin bu toplantılara katılması, katılamayacaklarsa da toplantı kaydını/notunu takip etmesi gerekir.
 2. Kurul Toplantıları
  • Kurul toplantıları genel toplantıların bir devamıdır. Son genel toplantıda değinilen konulara kurul toplantılarında daha detaylı yer verilir. Kulübün daha uzun vadeli amaçları, amaçlarına uygun hareket edip etmediği, değerli gördüğü şeyler, dikkat edilmesi gereken şeyler, kulübü kulüp yapan unsurlar tartışılır. Kulübün genel yapısıyla ilgili fikir belirtmek için bu toplantılara katılınması gerekir. Kurul toplantılarında tartışılan önemli şeyler kurul başkanı tarafından genel toplantılara aktarılır. 
 3. Etkinlik Toplantıları
  • Etkinlik toplantıları da genel toplantıların bir devamıdır. Etkinlikler hakkında kısa vadeli planlar, atılması gereken somut adımlar, görev dağılımları bu toplantılarda yapılır. Etkinliklerde sorumluluk almak isteyenler ilgili etkinliğin toplantısını takip eder. Etkinlik toplantılarında tartışılan önemli şeyler etkinlik koordinatörü tarafından genel toplantılara aktarılır.
 4. Tanışma Toplantıları
  • Tanışma toplantılarında kulübe katılmak isteyen kişilere kulüp ve işleyişi anlatılır. Ayda en az bir kez yapılır.
 5. Yeni Etkinlikler Toplantıları
  • Yapılan etkinliklerden daha fazlasının yapılabileceği düşünüldüğünde yeni etkinlikler toplantısı yapılır. Yeni etkinlikler toplantılarının gündemlerinin oluşturulabilmesi için kulüpteki herkesin önerilerini yazabileceği bir kanal bulundurulur. Yeni öneriler bu kanala açıkça yazılır. Yeni etkinlikler toplantılarında bu kanala yazılan öneriler gündeme taşınır. Toplantılarda yeni etkinlik önerileri değerlendirilip kulübe uygun olup olmadığı, yapılıp yapılamayacağı tartışılır. Tartışmaların sonuçlarına göre yeni bir etkinlik yapmaya veya yapmamaya karar verilir.
 6. Değerlendirme Toplantıları
  • Tüm etkinliklerden sonra değerlendirme toplantıları yapılarak etkinlikle ilgili geri bildirim formları okunur, katılımcıların fikirleri değerlendirilir. Organizasyon ekibinin fikirleri alınır, eksik yapıldığı düşünülen şeyler belirlenir. Bir sonraki etkinlik için toplantıdaki değerlendirmeler not alınır. Toplantıları Denetim Kurulunun görevlendirdiği bir kişi yönetir.
6. BÖLÜM – SEÇİMLER 
 1. Kulüpte seçimlerle Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Kulüp Başkanı bir yıllığına seçilir. 
 2. 8 ayını doldurmuş Yönetim Kurulu Başkanı veya Denetim Kurulu Üyeleri kulübü seçime götürebilir. 
 3. Seçimden sonra 8 ay dolmadan Yönetim Kurulundan birisi istifa ederse istifa eden kişi yerine başkasını getirebilir. Eğer istifa eden kişi yerini doldurmazsa yeni Yönetim Kurulu Üyesini Yönetim Kurulu Başkanı seçer. 
 4. Seçimden sonra 8 ay dolmadan Denetim Kurulundan birisi istifa ederse istifa eden kişi yerine başkasını getirebilir. Eğer istifa eden kişi yerini doldurmazsa yeni Denetim Kurulu Üyesini Denetim Kurulu Başkanı seçer. 
 5. Seçimden sonra 8 ay dolmadan Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun son seçimde seçilen üyelerinden yarısından fazlası istifa etmişse tüm seçimler tekrarlanır. 
 6. Bir seçimden en geç 14 ay sonra yeni bir seçim yapılır. 
 7. Seçimlerde tüzükte belirtilmeyen tüm durumlar ve seçimin nasıl uygulanacağı Denetim Kurulunun inisiyatifindedir. Denetim Kurulu bu inisiyatifi istediği herhangi bir kişiye veya kişilere verebilir. 
 8. Seçimden en az 15 gün önce seçimin tarihi ve usulleri belirlenip tüm üyelere duyurulur. 
 9. ÜYELİK bölümünde belirtilen “Yeni Üye” hariç son üç yılın üyeleri aday olup oy kullanabilir. 
 10. Sırasıyla Denetim Kurulu Üyeleri, Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçilir. Herhangi birinde seçilemeyen aday daha sonra yapılacak bir seçime de katılabilir. (Örn. Kulüp Başkanı adayı olup seçilemeyen bir aday daha sonra Yönetim Kurulu Üyeliğine de aday olabilir.) 
 11. Denetim Kurulunun tüm üyeleri seçimle belirlenir. En çok oy alan 5 kişi Denetim Kurulu Üyelerini oluşturur. Denetim Kurulu Başkanı bu 5 üyenin arasından bu 5 kişinin arasındaki bir oylamayla seçilir. Eksik üye varsa seçilen üyeler başkanı seçtikten sonra eksik üyeleri Kurul Başkanı seçer. 
 12. Kulüp Başkanı kulüp üyelerinin oylarıyla seçilir. Başkan, seçildikten sonra başkan yardımcılarını (en az 1 en fazla 3) seçer. 
 13. Yönetim Kurulu Üyeleri seçimle belirlenir. En çok oy alan 6 kişi Yönetim Kurulu Üyelerini oluşturur. Eksik üye varsa Kulüp Başkanı seçer.
7. BÖLÜM – TÜZÜKTE BELİRTİLMEMİŞ DURUMLAR 
 1. Tüzükte belirtilmemiş durumlarda kararlar Kulüp Denetim Kurulunun oy çoğunluğuyla alınır. 
 2. Tüzükte belirtilmiş bir duruma aksi bir şey yapılması için külübün son üç yılında Denetim Kurulu Üyesi olan kişilerin en az 2/3’ünün onayı gerekir. 
8. BÖLÜM – TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 
 1. Kulüpte son üç yıl içerisinde en az 8 ay boyunca Yönetim Kurulu Başkanı veya Denetim Kurulu Başkanı olmuş kişiler yeni tüzük önerisinde bulunabilir. 
 2. Tüzük değişikliği, kulübün son üç yılının Denetim Kurulu Üyelerinin (8 ayını tamamlamış olanların) oylarıyla yapılır. Tüzük değişikliği oylaması tüm bu üyelere haber verilmeden yapılamaz. Bu üyeler yeni tüzüğe kabul oyu, çekimser oy ve ret oyu verebilir. Değişikliğin onaylanması için bu üyelerin 2/3 çoğunluğunun kabul oyu gerekir. 
 3. Yapılan değişiklikler ve oylamaya katılanlar, verilen oylarla yeni tüzüğe yazılır. Oylamaya katılmayan üyelerin oyu çekimser sayılır. 
 4. Yeni tüzük kabul edilir edilmez tüm üyelere duyurulur. Yeni tüzük onaylandıktan sonra 1 ay içinde mevcut Aktif Üyelerin 1/3 çoğunluğu yeni tüzüğe itiraz ederse tüzük değişikliği iptal edilir.
 5. 1 ay boyunca yeterli itiraz gerçekleşmezse, o tarihten itibaren yeni tüzük kabul edilmiş sayılır. 
 6. Yapılan Değişiklikler